Integrisani program rada sa počiniocima i žrtvama nasilja u partnerksom odnosu

Sos ženski centar je u petak 19.11.2021 godine održao uvodni online panel u cilju predstavljanja projekta pod nazivom  „Integrisan program rada sa počiniocima nasilja i žrtvama u partnerskim odnosima“. Ovaj projekat se sprovodi uz podršku UNDP-a a u okviru njihovog programa Integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama u Srbiji-III.

Opšti cilj projekta jeste minimizovanje rizika od nasilja u partnerskom odnosu, upravljanje rizikom od ponavljanja ili eskalacije nasilja kao i povećanje bezbednosti za žrtve. Opšti cilj projekta jeste sprovođenje integrisanog programa rada sa počiniocima i žrtvama nasilja u  skladu sa Standardima za sprovođenje ovih programa definisanih tokom prethodnih par godina a takođe uz podršku UNDP-a. Neki od specifičnih ciljeva projekta su: ponašanja smanjenje ponavljanja nasilja i eskalacije nasilja u partnerskim odnosima;  povećan nivo bezbednosti za žrtve; povećan broj žrtava osnaženih za prepoznavanje i izlazak iz nasilja; povećan broj počinilaca koji su stekli uvid u  prirodu nasilnog ponašanja, preuzeli odgovornost za nasilje i razvili nove, prosocijalne oblike ponašanja; uspostavljena koordinisana saradnja sa lokalnom zajednicom.

Uvodni panel organizovan je za predstavnike institucija i organizacija na lokalnom nivou a koje imaju važnu ulogu u borbi protiv nasilja nad ženama i borbi protiv  drugih oblika rodno zasnovanog nasilja.  Cilj panela bio je predstavljanje Integrisanih programa rada sa počiniocima i žrtvama nasilja kao specijalizovane i dobro struktuirane usluge socijalne zaštite, predstavljanje Standarda programa rada sa počiniocima i žrtvana nasilja u integirsanom modelu kao i predstavljanje efekasnosti samih programa rada sa počiniocima. 

Na panelu su govorile Maša Poznanović, koordinatorka programa Sos ženskog centra koja je dala uvodnu reč o samom projektu, Ivana Perić, koordinatorka Sos ženskog centra koja je istakla ulogu Sos ženskog centra u Integrisanom odgovoru na nasilje kao i Sandra Belocić-Jovanović, saradnica Nacionalne mreže OPNA i  Evropske mreže za rad sa počiniocima nasilja koja je govorila o važnosti integrisanih programa na nacionalnom i regionalnom nivou i istoriji razvoja ovih programa i njihovom značaju i uticaju u suzbijanju nasilja u porodično-partnerskom kontekstu. 

Glavna tema panela bila je predstavljanje programa rada sa počiniocima nasilja kroz osvrt na istoriju  programa kao usluge socijalne zaštite, razvoj programa rada sa počiniocima nasilja u integrisan program koji obavezno uključuje saradnju sa servisima za pružanje podrške žrtvama, prikaz  uloga stručnjaka/kinja u realizovanju programa, prikaz osnovnih Standarda i efekta i značaja ovakvog, integrisanog rada sa počiniocima.

Program rada sa počiniocima uključuje psihosocijalni grupni tretman rada sa počiniocima nasilja. Reč je o preventivnom programu, koji, sa jedne strane, ima za cilj da pomogne počiniocima da promene svoje stavove i nasilno ponašanje, a sa druge strane, da spreči ponavljanje nasilja u porodici. U ovom programu, sigurnost i potrebe žrtava nasilja su prioritet, a krajnji cilj programa je da se spreči ponavljanje krivičnog dela i utiče na uspešnu reintegraciju počinilaca u zajednici, bez obzira na to da li žrtva ostaje u zajednici sa počiniocem ili ne.

Program rada sa počiniocima nasilja u Srbiji nije novina i on  se razvijao i realizovao od 2011 godine. Važno je napomenuti da  se program razvijao u okviru sistema socijalne zaštite. Novi Sad je bio jedan od 6 gradova gde se sprovodio rad sa počiniocima nasilja još 2013-te godine u okviru projekta ”Tretman počinilaca nasilja u partnerskim odnosima kao nova usluga u socijalnoj zaštiti” uz finansijsku podršku UNDP-a. Program se u gradovima realizovao uglavnom kao projekta aktivnost tako da nije održan kontinuitet a iskustva u realizaciji su pokazala potrebu za ujednačavanjem i standardizovanjem načina rada što je rezultiralo i izradom Standarda za rad sa počiniocima nasilja i povezivanjem ovih programa  sa specijalizovanim servisom za rad sa žrtvama što upravo predstavlja integrisan odgovor na nasilje.  Tokom 2018/2019-te u Novom Sadu i Kragujevacu se prvi put sprovodio integrisani program rada sa počiniocima nasilja u okviru šireg programa UNDP-a. Aktuelni projekat Sos ženskog centra predstavljen na panelu jeste nastavak ove dobre prakse.

Kao što je Sandra Belocić-Jovanović istakla kada zamišljamo ove programe rada obično imamo sliku u glavi počinilaca koji rade u grupi sa terapeutom ili terapeutima, ali ispuštamo iz vida saradnju sa specijalizovanim servisima za rad sa žrtvama i koordinisanu saradnju sa institucijama. Integrisani programi rada  sa počiniocima zato upravo uključuju širi pristup i prema preporukama Saveta Evrope i definisanim Standardima ne mogu se sprovoditi u izolaciji odnosno bez saradnje sa specijalizovanim servisima za pružanje podrške žrtvama kao i bez saradnje sa institucijama relevantnim za sprečavanje i prevenciju nasilja u porodici.  

Sandra je predstavila ,takođe, i efikasnost ovih programa prikazujući rezultate istraživanja poznatog pod nazivom Mirabal, koje je sprovedeno u Velikoj Britaniji tokom 2015-te godine. Tokom 12 meseci sprovođenja integrisanog programa rada sa počiniocima došlo je do značajnog pada u ispoljavanju nasilnih oblika ponašanja prema žrtvama a naročito kada je reč o raznim oblicima fizičkog nasilja, pretnjama ubistvom i upotrebi oružja. 

Panel je organizovan na interaktivan način, tako da su učesnici imali priliku da postavljaju pitanja, podele svoja zapažanja i daju kementare i sugestije što Sos ženski centar ocenjuje veoma značajnim. Učesnici su se složili da su je ovakav način rada vrlo značajan i da je neohodno raditi sa počiniocima nasilja i uemeravati se ka uzrocima i razvijati preventivne mere a ne samo delovati na nasilje restriktivnim merama kao i da ovaj program omogućava upravljanje rizikom od nasilja što jeste njegova suština. Jedna od sugestija učesnika/ca bila je da je neophodno šire promovisati prednosti ovog porgrama, njegov cilj i vrednosti kao i efekte na zaustavljanje nasilja u porodici i učiniti te informacije vidljivijim.

Sos ženski centar će u prvoj polovini 2022-te godine organizovati Konferenciju povodom predstavljanja rezultata ovog projekta koja će biti održana uživo, ukoliko to epidemiološke mere to dozvole, i gde će okupiti veći broj učesnika/ca na lokalnom nivou kao i medije u cilju predstavljanja integrisanog programa rada sa počiniocima i žrtvama nasilja,rezultata sprovođenja projekta ali i ukazivanja na važnost njihove održivosti kroz  uspostavljanje ovog programa kao kontinuirane i stabilne usluge socijalne zaštite.

„Aktivnost je realizovana uz podršku UNDP u okviru projekta „Integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama u Srbiji III“.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *