Projekti

1. Aktivno učestvujemo u oblikovanju prostora hrabrosti, ravnopravnosti i slobode!

SOS ženski centar dugi niz godina poznat je kao volontersko udruženje koje svoje aktivnosti usmerava prema specifičnoj ciljnoj grupi, žene i devojke u nasilju, i čija je misija i vizija upravo borba protiv rodnog nasilja i generalno borba za nultu toleranciju na nasilje i promocija ljudskih prava. Uz pomoć projekta pod nazivom “Aktivno učestvujemo u oblikovanju prostora hrabrosti, ravnopravnosti i slobode!” koji finansira Gradska uprava za sport i omladinu- Kancelarija za mlade u okviru realizacije Lokalnog akcionog plana politike za mlade Grada Novog Sada za 2020. godinu, realizovale smo obuku za 15 novih volonterki koje su pokazale interesovanje i motivaciju da daju svoj doprinos u ovoj borbi. Ova obuka je imala za cilj podizanje kapaciteta za razumevanje problematike fenomena rodnog nasilja, osvešćavanje rodnih stereotipa i predrasuda i sticanje profesionalnih znanja i veština na polju dinamike rodnog, a naročito partnerskog nasilja. Kreirale smo program obuke koje uključuje mentorski rad.

Nakon selekcije, volonterke su prisustvovale obuci koja ih je konkretnije upoznala sa njihovim zadacima i pripremila za rad sa žrtvama. Devojke su učile da prepoznaju posledice traume nasilja, da razumeju i pruže podršku ženi u situaciji nasilja putem sos telefona. Takodje, učesnice su usvojile osnovna znanja o zakonodavstvu Republike Srbije i postupanju institucija u situaciji nasilja. Tokom volontiranja imaće mogućnost kontinuiranog programa učenja, a u radu će im pomagati mentorke, koje će ih usmeravati i pružati podršku. Za ovakav projekat u ovom momentu smo se odlučile zbog povećanog obima posla od početka ove godine, a posebno od proglašenja vanrednog stanja zbog panedemije COVID 19. Jako nas raduje i puno nam znači što je naš sos tim dobio veliko pojačanje baš u ovom momentu! Iskustvo kroz volontiranje pružiće mladim devojkama priliku da budu aktivne, rade, uče i razvijaju svoje veštine i kompetence.

2. SOS Youth OPENS

Trajanje projekta: 1. novembar – 15.decembar 2020

SOS Ženski centar dobio je podršku OPENS-a tokom meseca oktobra 2020-te za realizaciju projekta u okviru njihovog programa “Podrška unapređenju mentalnog zdravlja mladih”. Kroz ovaj projekat cilj nam je da unapredimo program Savetovališta za mlade odnosno da uradimo plan razvoja Savetovališta u 2021. godini, da konkretizujemo i operacionalizujemo sve aspekte programa rada Savetovališta kako bismo povećale profesionalnost, produktivnost i efikasnost. U razvoju programa najveći značaj stavile smo na usluge direktne podrške i savetovanja za mlade, ali smo takođe kreirale i edukativni  sadržaj naročito vodeći računa da u svim planiranim aktivnostima predvidimo i participaciju mladih kao naše krajnje ciljne grupe. Naročito smo ponosne na koncept škole Partnerskih odnosa za mlade oba pola. U okviru ovog projekta pored razvoja programa aktivno  se bavimo online promocijom Savetovališta za mlade i očekujemo povećan broj pratilaca do kraja trajanja projekta. Pokrenule smo i online istraživanje vezano za stavove mladih o psihološkom savetovanju, dostupnim uslugama i drugim relevantnim informacijama koje će biti smernica za unapređenje samog programa rada sa mladima. 

Savetovalište za mlade je usluga Sos ženskog centra od 2019-te godine koja se do sada bazirala samo na volonterskom angažovanju i nije imala jasan program rada, sem opštih smernica i  procedura, tako da podršku od strane OPENSa za proces razvoja i unapređenja ovog savetovališta smatramo vrlo značajnom. 

Glavni rezultati projekta: pružanje besplatne, direktne podrške mladima tokom dva meseca trajanja projekta; napisan i konkretizovan program Savetovališta za mlade za 2021 godinu, razvijeni  i unapređenji obrasci za evidentiranje i pr aćenje rada sa mladima u procesu savetovanja; sprovedeno online istraživanje stavova mladih o psihološkoj podršci i kvalitetu dostupnih usluga, online promocija rada savetovališta, povećana vidljivost i održane dve online radionice za mlade.

3. Podrška je važna

Trajanje projekta: 01. oktobar – 15. decembar 2020.

SOS Ženski centar realizuje projekat “Podrška je važna” u cilju promocije usluga psihološkog savetovališta za žene i devojke. Sve usluge savetovališta su besplatne a važno nam je kroz ovaj projekat da podignemo svest o važnosti psihološkog osnaživanja, kao i da budemo dostupnije za sve kojima je to potrebno. Projekat je podržan od strane Fondacije Ana i Vlada Divac i Balkan Trust for Democracy u okviru inicijative Solidarnost pre svega.
Psihološko osnaživanje i psihosocijalna podrška, pored ekonomskih faktora, jedne su od ključnih faktora izlaska iz nasilne situacije i oporavka nakon preživljenog nasilja. Kroz ovaj projekat želimo da prenesemo poruku da je potrebna kontinuirana podrška i da ni jedna žena ili devojka ne mogu same izaći iz lanca nasilja. Nakon prvog talasa vanrednih mera usled pandemije beležimo porast zahteva za savetodavno-terapijskim uslugama. Pandemija pored zdravstvenog rizika donela je i povećanje rizika od nasilja u porodici usled izolacije i ograničenja pristupa resursima u zajednici. Iako je SOS prepoznat u lokalnoj zajednici po usluzi sos telefona, građani/ke nisu dovoljno obavešteni kako funkcioniše psihološko savetovalište kao i koje usluge se mogu obezbediti u okviru savetovališta i koje su potpuno besplatne. Pored veće dostupnosti usluga psihološkog savetovališta cilj projekta jeste i razbijanje tabua šta znači obratiti se za podršku kada je reč o riziku od nasilja ili kada je reč o unapređenju kvaliteta mentalnog zdravlja. Pored ove ciljne grupe, kroz projekat usmerile smo se i na mlade. Za njih smo pripremile radionice na temu prepoznavanja ranih znakova nasilja.

Mladi obično ne prepoznaju ove prve znakove a rano prepoznavanje vodi lakšem i bržem izlasku iz štetnog parnterskog odnosa i minimizuje posledice po mentalno zdravlje. Takođe, za profesionalce u oblasti mentalnog zdravlja pripremile smo edukaciju na temu “Osnove rodno zasnovanog nasilja i izazovi u pružanju direktne podrške”. Važno je ojačati profesionalce da pravovremeno razumeju neki problem kao posledicu nasilja, da uoče rizik i motivišu svoje klijentkinje da potraže direktnu pomoć za zaštitu od nasllja.
SOS Ženski centar tokom godina razvio je jedinstven pristup u psihološkom osnaživanju korisnica koji se zasniva na profesionalnosti, senzibilnosti, iskustvu i feminističkim principima. Kroz ovaj projekat želimo da izađemo “iz fotelja“, odnosno “iza zatvorenih vrata“ i da kroz radionice i trening i kroz online promociju približimo svima kojima je to potrebno šta znači psihosocijalna podrška i da promovišemo važnost rada na primarnoj prevenciji od rodno zasnovanog nasilja.
Glavni rezultati ovog projekta jesu: pružanje kontinuirane direktne podrške korisnicima u trajanju od najmanje 180 sati rada tokom dva meseca; održane dve radionice za mlade, realizovan online trening za profesionalce, online kampanja i aktivna promocija rada savetovališta putem društvenih mreža i medija kao i ostvarene saradnje na polju zaštite i unapređenja mentalnog zdravlja. Na ovaj način podstiče se održivost savetovališta, kontinuitet usluga i širi obim usluga kao i kapacitet za prijem novih korisnica.

4.NIJE ŠALA - Seksualno uznemiravanje je ozbiljna stvar

Trajanje projekta: 1.10.2021 – 31.5. 2022

Projekat “Nije šala – seksualno uznemiravnje je ozbiljna stvar” realizuju u partnerstvu SOS Ženski centar i MultiRadio u okviru programa “Mladi i mediji za demokratski razvoj – MAY4DD”, koji Beogradska otvorena škola (BOŠ) sprovodi uz podršku Švedske, na osnovu ugovora između Švedske agencije za međunaradni razvoj (Sida) i Beogradske otvorene škole.

Cilj projekta je podizanje svesti mladih o učestalosti i ozbiljnosti seksualnog nasilja nad ženama i devojkama i povećanje zainteresovanosti među mladima za aktivno delovanje u borbi protiv seksualnog nasilja. Želimo da damo doprinos podizanju svesti o učestalosti i ozbiljnosti seksualnog nasilja nad ženama i devojkama. Usmerili smo se posebno na mlade devojke kao na grupu u riziku jer su one u značajno većem procentu izložene seksualnom nasilju nego mladići i zato je kod devojaka izuzetno važno podići kapacitete za prepoznavanje, pravovremeno reagovanje i traženje podrške kada je reč o seksualnom nasilju. Prema podacima Autonomnog ženskog centra svaka treća devojka doživljava neželjeno dodirivanje, a da neželjene poruke seksualnog sadržaja dobija 6 od 10 devojaka i 3 od 10 mladića.

 Sos ženski centar je tokom aprila 2021 godine sproveo anonimno anketno ispitivanje stavova mladih o seksualnom nasilju i pokazalo se da su devojke gotovo u duplo većem procentu izložene seksualnom uznemiravanju i neželjenim seksualnim radnjama. U lokalnoj zajednici nema programa usmerenih na mlade a u cilju osnaživanja za borbu protiv seksualnog nasilja. Mladi aktivno koriste društvene mreže i želimo da iskoristimo ove načine komunikacije da podignemo svest o ozbiljnosti seksualnog nasilja nad ženama i devojkama. Pored toga, najefekisaniji način da se prenese poruka jeste putem vršnjačkog (peer learning) učenja zato će projektom biti angažovane mlade volonterke  i mladi novinari a koji će aktivno delovati ka ciljnoj grupi.   

Glavne aktivosti na projektu su: pokretanje FB grupe za mlade u cilju aktivnog uključivanaj u borbu protiv nasilja nad ženama i devojkaam u lokalnoj zajednicirealizovanje predavanja za studente na pet fakulteta u lokalnoj zajednici na temu seksualnog nasilja; realizovanje javne tribine za najmanje 50 mladih u lokalnoj zajednici na temu seksualnog nasilja i realizovanje tri radionice za devojke na temu seksualnog nasilja nad ženama i devojkama. Ove aktivnosti će realizovati šest mladih volonterki Sos ženskog centra osnažene kroz ovaj projekat za javno istupanje i formalnu komunikaciju ka institucijama. MultiRadio će otvoriti prostor za diskurs, i putem potkasta i tekstova dati mladima priliku da podele svoju priču ili se informišu i dobiju odgovor na sve svoje nedoumice i nesigurnosti.

Šta očekujemo da postignemo?

1.Veći broj aktivnosti u lokalnoj zajednici na temu seksualnog nasilja

2.Saradnja sa lokalnom zajednicom (fakulteti, mediji, druge organizacije…)

3.Zainteresovanost mladih u lokalnoj zajednici za aktivno delovanje u borbi protiv seksualnog nasilja nad ženama i devojkama

4.Veća prepoznatljivost Sos ženskog centra kao sigurnog mesta za podršku

5.Razbijanje predrasuda i povećanje razumevanje fenomena seksualnog nasilja nasilja

6.Povećan broj mladih u lokalnoj zajednici koji su informasani o učestalosti i ozbiljnosti seksualnog nasilja nad ženama i devojkama